Trường có đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia và đầu tư theo Thông tư 01/VBHN –BGDĐT ngày 23/32015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non.